REGULAMIN BEZPŁATNEJ USŁUGI

ANALITYK STAWKI GODZINOWEJ KANCELARII

WERSJA DEMO

§ 1 Definicje


1. Pojęcia w regulaminie napisane wielką literą mają znaczenie wskazane w Regulaminie serwisów internetowych Naveo dostępnego pod adresem: https://naveo.pl/regulamin-pp/, chyba że niniejszy regulamin zawiera samodzielne definicje – wówczas stosuje się definicje zawarte w tym regulaminie w pierwszej kolejności.


2. Regulamin Usługi – niniejszy regulamin dostępny pod adresem: www.programydkakancelarii.pl/regulamin


3. Klient – Usługobiorca będący adwokatem, doradcą podatkowym, doradcą restrukturyzacyjnym lub radcą prawnym, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub wspólnikiem podmiotu będącego przedsiębiorcą, którego głównym przedmiotem działalności jest działalność prawnicza (PKD 69.10.Z), lub posiadający powyższe uprawnienia, który przesłał zgłoszenie do NAVEO o udostępnienie Publikacji Nieodpłatnej – ASGK W WERSJI DEMO i zaakceptował m.in. postanowienia niniejszego regulaminu jak i Regulaminu serwisów Naveo, w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.


4. ASGK w wersji DEMO – Publikacja Nieodpłatna stanowiąca treść cyfrową, którą Klient może uzyskać od NAVEO tj. zaprojektowany, opatrzony dodatkowym kodem programistycznym i zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem lub zmianami arkusz kalkulacyjny MS Excel „Analityk Stawki Godzinowej Kancelarii” i/lub filmy instruktażowe do obsługi tego arkusza. Materiał to plik elektroniczny, którego format zależny jest od jego zawartości.§ 2 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin usługi określa dodatkowe warunki świadczenia usługi względem warunków wskazanych w Regulaminie serwisów internetowych Naveo, które stosuje się bezpośrednio, w szczególności postanowienia § 5 Publikacje jak i § 6 Publikacje Nieodpłatne. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a Regulaminu serwisów Naveo, decydują postanowienia niniejszego regulaminu.§ 3 Udostępnienie ASGK w wersji DEMO


1. Udostępnienie ASGK w wersji DEMO może być dokonane wyłącznie wobec Klienta, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Zakres licencji do ASGK w wersji DEMO określa § 8 Regulaminu serwisów NAVEO.


3. Publikacja zostanie przesłana do Klienta w ciągu 24 godzin od dokonania zapisu i weryfikacji przez NAVEO poprawności danych wskazanych w formularzu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, na wskazany przez Klienta podczas zgłoszenia adres e-mail. Zapis dokonany po godz. 17.00 uważa się za dokonany następnego dnia roboczego.


4. NAVEO zastrzega prawo odmowy udostępnienia Publikacji z uwzględnieniem § 10 Regulaminu serwisów NAVEO bez uzasadnienia, jak i w przypadku gdy zgłoszenie jest dokonywane przez osobę lub podmiot, która nie jest Klientem w rozumieniu Regulaminu Usługi lub gdy podmiot lub Klient wypełniający zgłoszenie jest osobą lub podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną w jakimkolwiek zakresie wobec NAVEO, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.§ 4 Korzystanie z Publikacji w wersji DEMO


1. NAVEO dostarcza Klientowi treść cyfrową w postaci zamówionego przez Klienta ASGK w wersji DEMO jak i udostępnia inne materiały pomocowe np. filmiki wskazujące jak korzystać z pliku. NAVEO w ramach Usługi objętej niniejszym regulaminem nie udziela Klientowi jakiejkolwiek pomocy doradczej w tym zakresie, co nie wyklucza możliwości zwrócenia się do nas o pomoc w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia i na indywidualnie ustalonych warunkach.2. Do prawidłowego korzystania z Publikacji niezbędne jest posiadanie przez Klienta standardowego systemu operacyjnego, pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office, w szczególności programu Microsoft Excel w wersji 2013, 2016, 2019 lub 365.


3. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego udostępniony materiał, proszony jest o kontakt z NAVEO pod adresem: biuro@naveo.pl.§ 5 Prawa autorskie


1.W przypadku, gdy weryfikacja zgłoszenia o przekazanie ASGK w wersji DEMO przebiegnie pozytywnie tj. Klient będzie spełniał kryteria i nie będą zachodzić przesłanki wyłączające, NAVEO udostępni Klientowi plik oraz udzieli do niego licencji na warunkach wskazanych w § 8 Regulaminu serwisów Naveo.


2. W przypadku naruszenia jakichkolwiek postanowień dotyczących licencji wskazanych w § 8 Regulaminu serwisów Naveo, z uwzględnieniem również m.in. § 9 Regulaminu serwisów Naveo, NAVEO ma prawo wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim pisemnym lub w formie dokumentowej, w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail, wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni, co nie wyklucza dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych. W takim przypadku Klient musi trwale usunąć wszystkie kopie Publikacji będącej w jego posiadaniu oraz złożyć Naveo w ciągu 3 dni oświadczenie w formie co najmniej dokumentowej od dnia wypowiedzenia licencji przez Naveo o uczynieniu niniejszego.§ 6 Odpowiedzialność


1. NAVEO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, utracone korzyści, przerwy w działaniu lub utracone informacje, które mogą powstać lub powstaną dla Klienta w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z ASGK w wersji DEMO.


2.


3. Celem Publikacji oferowanej przez Naveo jest wspieranie przedsiębiorców w rozwoju biznesu, czemu służy m. in. udostępnianie narzędzi analitycznych, finansowych lub szkoleń online. Udostępniony materiał ani jakakolwiek jego część nie gwarantuje osiągnięcia jakichkolwiek założeń, w tym biznesowych, Klienta.


4. Materiał jest dostarczany "tak jak jest" bez jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji, w tym, ale nie ograniczając się do jakichkolwiek gwarancji przydatności handlowej, niedokonania lub przydatności określonego celu.§ 7 Postanowienia końcowe


1. Naveo zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, lepszego zabezpieczenia interesów Usługobiorców/Klientów, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Usługobiorców/Klientów.


2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Usługobiorcę/Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.


3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Serwisu. Naveo poinformuje zarejestrowanych Usługobiorców/Klientów o planowanej zmianie Regulaminu mailowo na 7 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Usługobiorca/Klient, który nie akceptuje zmiany Regulaminu obowiązany jest powiadomić o tym Naveo za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@naveo.pl (co skutkuje rozwiązaniem umowy) oraz zaprzestać korzystania z Usługi objętej niniejszym regulaminem. Korzystanie przez Usługobiorcę/Klienta z usługi objętej niniejszym regulaminem po dniu uzyskania informacji o zmianie Regulaminu zostanie potraktowane jako akceptacja zmiany Regulaminu.


4. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia usługi, w szczególności zmiana oprawy graficznej, dodanie nowych funkcjonalności itp. o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu jak i Regulaminu serwisów Naveo.


5. Wszelkie spory wynikające z kwestii objętych niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Naveo. Powyższego zastrzeżenia nie stosuje się, w razie gdyby jakiekolwiek roszczenia były podnoszone przez lub wobec konsumentów w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego.


6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie, m.in. za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca/Klient.


7. Regulamin obowiązuje od 22.01.2021 r.

programydlakancelarii.pl

NAVEO CONSULTING SĘK sp. j.

www.naveo.pl

Regulamin

Przycisk